The Femal Gaze, Rosa, 7544b44d-4163-4548-b521-9839027608c9