The Femal Gaze, Myshko, e5065788-8050-4be0-8b1c-09ae1c99570b